MI CATEGORY

(Courtesy of Zone01 Robotique)

MI-1 Hockeybot